Latest News Editor's Choice


Opinion / Blogs

My School My Future

10 Dec 2014 at 08:10hrs | Views
School
BONGANI MNCUBE uchaza ngohlelo lwe MY SCHOOL MY FUTURE.
Ngokuzwa ukungenzi kahle kwezikolo zakithi eMATABELELAND ezithole ozero percent sahlala phansi njengabazali sizama ukuthi sibone ukuthi akukho yini esingasiza ngakho siphenya lokuthi yini imbangela yakho lokho .saphuma lempendulo eziningana emva kokuhambela izikolo sathola ukuthi ukuswela,ukungazibandakanyi kwabazali emfundweni yabantwana,ukungazimiseli kwababalisi,lokufundiswa kwabantwana ngabantu abangakhulumi ulimi lwabo kulomthelela ngakho savumelana ukuthi lathi kukhona lapho esingasiza khona singacini ngokukhala lokusola kuphela ngoba emva kophenyo lwethu sathola ukuthi kubi ngaphezu kokuba sicabanga izikolo ezathola zero percent zingaphezu kwamatshumi amahlanu 50 .Yikho savumelana ukusungula inhlangano I MY SCHOOL MY FUTURE kunengi esesikwenzile loba kungakabi sezingeni esingaziqhenya ngalo ikakhulu ukuthenga istationery sithumela ekhaya ezikolweni sihambisa sifike sikhulume lababalisi lezingane sizama ukubagqugquzela ukuthi baqakathekise imfundo ngoba esikubonayo okunye yikuthi lesisino sidalwa yikuthi akekho olendaba ngokufeyila kwabantwana ngoba akekho osaba ukuthi uzobuzwa ngakho nxa thina njengabazali singayisukumeli imfundo yabantwabethu sizobe sibambe iqhaza ekubabulaleleni ikusasa.Okunye okufana lokufundiswa kwabantwana ngabantu abangalwazi ulimi lwabo sakunikela kubaphathi bezemfundo ukuthi bakulungise esinethemba ukuthi bazokulungisa ngendlela efanele.Sijabule kakhulu ke ukulandwa ngabaculi bakithi bethi bayayithanda into esiyenzayo ngakho labo balesifiso sokuba yingxenye yaloluhlelo bangathanda ukuthi labo kubekhona abangakuphosela esitsheni.Sajabula ke nathi yikho sivumelana ngokwenza ishow mhlaka

12 DECEMBER eSAFARI HOTEL ngo7pm kuze kuse Amaqembu azobe elapho yi FRANCE AND LION STARS, MLAMBOS EXPRESS BAND. FORTUE DAWU angithathe lelithuba njalo ngiqondise kulabo akade belokhu bengibuza ukuthi kungani beshiyiwe.akekho oshiyiwe okwenzakalayo abaculi abalande inhlangano kodwa lokho kusibonisa ukuthi abaculi bakithi bayafisa ukubalusizo emphakathini sithi ke Kubo yisiqalo lesi ngokulandelayo siyomema abaculi bakithi bonke.Sinesifiso sokuthi eminyakeni emihlanu ezayo wonke umzali esesazi ukubaluleka kwemfundo enganenini zakhe ,zonke ingane zakithi sezikwazi ukuthi imfundo yikusasa lazo elingeke lithathwe ngumuntu kukubo ke ukuthi balenze lifezeke lelophupho ngokukhuthalela ukufunda.Wonke umbalisi esesazi ukuthi ngokungazimiseli emsebenzini wakhe ulecala lokubulala isizukulwane esizayo,sifisa ukuthi zibe seziphele nyaa izikolo ezithola o zero percent.

Nxa ufisa ukuba yingxenye yaloluhlelo ungajoiner iMy School My Future Facebook group sinamacard athengiswayo ngeR50 kanti nxa ngabe lawe ulesifiso sokuphosela okuthile esitsheni nansi I acc My School My Future.Acc 017546427 Standard bank.Ake ngiphethe ngokuthi sibambisene singawenza umehluko asenzeni isizukulwane esizayo sibengcono kulathi ngokwemfundo langokwezinga lempilo.lokho olakho ofisa kukuphosela njengamapen amabhuku okubala lokubhala ungeza lakho emcimbini .konke kuzofinyelela kulabo ofisa besizakale .angikugcizelele ukuthi siqale ngezikolo ezenze kubi kakhulu ezithole ozero percent silokhu sikhuphuka lakwesakho isikolo sizifika lawe bamba iqhaza siphakamele isizwe sethu akekho ozosenzela.

Please donate!

If Bulawayo24.com has helped you, please consider donating a small sum to help cover the costs of bandwidth. Anything you can provide is appreciated, thanks!
Donate with PayPal
Source - Bongani Mncube
All articles and letters published on Bulawayo24 have been independently written by members of Bulawayo24's community. The views of users published on Bulawayo24 are therefore their own and do not necessarily represent the views of Bulawayo24. Bulawayo24 editors also reserve the right to edit or delete any and all comments received.

Subscribe

Email: